Darmowa dostawa od 200,00 zł
Bezpieczne zakupy
Idosell security badge

Regulamin

 

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO BOADRUK.PL

Z DNIA 10-01-2019

Niniejszy Regulamin określa ogólne warunki, zasady oraz sposób sprzedaży prowadzonej przez firmę BOA DRUK Olga Baraniecka, z siedzibą przy ul. Mylna 35J w Gubinie(66-620), NIP: 6492076815, REGON: 360236962,(zwaną dalej „BOADRUK.pl), za pośrednictwem sklepu internetowego znajdującego się pod adresem www.boadruk.pl, (zwanego dalej: „Sklepem) oraz określa zasady i warunki świadczenia przez BOADRUK usług nieodpłatnych drogą elektroniczną.

 

§1

Definicje

1.

Dni robocze - oznacza dni tygodnia od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy.

2.

Dostawa - oznacza czynność faktyczną polegającą na dostarczeniu Klientowi przez Sprzedawcę, za pośrednictwem Dostawcy,Towaru określonego w zamówieniu.

3.

Dostawca -oznacza firmę świadczącą usługi transportowe towarów handlowych, z którą współpracuje Sprzedawca w zakresie dokonywania Dostawy Towarów.

4.

Hasło - oznacza ciąg znaków literowych, cyfrowych lub innych wybranych przez Klienta podczas Rejestracji w Sklepie, wykorzystywanych w celu zabezpieczenia dostępu do Konta Klienta w Sklepie.

5.

Klient -oznacza podmiot, na rzecz którego zgodnie z Regulaminem i przepisami prawa mogą być świadczone usługi drogą elektroniczną lub z którym zawarta może być Umowa sprzedaży.

6.

Konsument - oznacza osobę fizyczną dokonującą czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.

7.

Konto Klienta - oznacza indywidualny dla każdego Klienta panel, uruchomiony na jego rzecz przez Sprzedawcę w Sklepie, po dokonaniu przez Klienta Rejestracji.

8.

Login - oznacza indywidualne oznaczenie Klienta, przez niego ustalone, składające się z ciągu znaków literowych, cyfrowych lub innych, wymagane wraz z Hasłem do założenia Konta Klienta w Sklepie. Login jest właściwym adresem poczty elektronicznej Klienta.

9.

Przedsiębiorca - oznacza osobę fizyczną, osobę prawną lub jednostkę organizacyjną niebędącą osobą prawną, której ustawa przyznaje zdolność prawną, prowadzącą we własnym imieniu działalność gospodarczą lub zawodową i dokonującą czynności prawnej związaną bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.

10.

Regulamin - oznacza niniejszy regulamin Sklepu.

11.

Rejestracja - oznacza czynność faktyczną dokonaną w sposób określony w Regulaminie, wymaganą dla korzystania przez Klienta ze wszystkich funkcjonalności Sklepu.

12.

Sprzedawca inaczej BOADRUK.pl

13.

Sklep - oznacza strony internetowe, pod którymi Sprzedawca prowadzi sklep Internetowy, działający w domenie internetowej boadruk.pl .

14.

Towar - oznacza produkt przedstawiony przez Sprzedawcę za pośrednictwem Sklepu.

15.

Umowa sprzedaży - oznacza umowę sprzedaży zawartą drogą elektroniczną na zasadach określonych w

Regulaminie, między Klientem a Sprzedawcą.

 

§2

Postanowienia ogólne

1.

Wszelkie prawa do Sklepu, w tym majątkowe prawa autorskie, prawa własności intelektualnej do jego nazwy,

jego domeny internetowej, Sklepu, a także do wzorców, formularzy, logotypów zamieszczanych w Sklepie

(za wyjątkiem logotypów i zdjęć prezentowanych w Sklepie w celach prezentacji towarów, do których to prawa autorskie należą do podmiotów trzecich) należą do Sprzedawcy, a korzystanie z nich może następować wyłącznie w sposób określony i zgodny z Regulaminem.

2.

Sklep jest udostępniany przez Sprzedawcę za pośrednictwem sieci Internet, jako zasób systemu teleinformatycznego oraz informatycznego.

 

§3

Korzystanie ze Sklepu

1.

Kontakt z obsługą Sklepu jest możliwy pod numerem telefonu +48 512722472 i pod adresem e-mail sklep@boadruk.pl.

2.

Wszystkie dane kontaktowe do Sklepu znajdują się na stronie internetowej pod adresem http://boadruk.pl/contact-pol.html.2

3.

Korzystanie ze Sklepu odbywać może się wyłącznie na zasadach iw zakresie wskazanym w Regulaminie.

4.

W celu złożenia zamówienia w Sklepie oraz w celu korzystania z usług dostępnych w Sklepie:

a)

konieczne jest posiadanie przez Klienta aktywnego konta poczty elektronicznej lub numeru telefonu.

b)

Nie jest konieczne posiadanie Konta Klienta

5.

Kolory przedstawione na zdjęciu produktu w Sklepie mogą się różnić od rzeczywistego stanu produktu otrzymanego przez Klienta, w zależności od rodzaju i charakterystyki technicznej sprzętu, z którego Klient korzysta do wyświetlania Sklepu, zatem różnice w kolorach nie mogą być podstawą do reklamacji.

 

§4

Rejestracja

1.

W celu utworzenia Konta Klienta, Klient obowiązany jest dokonać Rejestracji.

2.

W celu Rejestracji, Klient powinien wypełnić formularz rejestracyjny udostępniony przez Sprzedawcę w Sklepie

i przesłać wypełniony formularz rejestracyjny drogą elektroniczną do Sprzedawcy poprzez wybór odpowiedniej funkcji znajdującej się w formularzu rejestracyjnym. Podczas Rejestracji Klient ustala indywidualne Hasło.

3.

Wypełnienie formularza rejestracyjnego następuje z zachowaniem poniższych zasad:

a)

Klient powinien wypełnić wszystkie pola formularza rejestracyjnego, chyba że pole jest oznaczone jako opcjonalne;

b)

Informacje wpisane do formularza rejestracyjnego powinny dotyczyć wyłącznie Klienta i być zgodne z prawdą, przy czym Klient jest osobą odpowiedzialną za prawdziwość informacji wpisanych do formularza rejestracyjnego;

c)

Klient powinien zapoznać się i potwierdzić fakt zapoznania się z treścią Regulaminu oznaczając odpowiednie pole formularza rejestracyjnego;

d)

Klient oznaczając odpowiednie pole formularza rejestracyjnego powinien wyrazić wolę zawarcia umowy o

świadczenie drogą elektroniczną, na jego rzecz przez Sprzedawcę, usługi prowadzenia Konta Klienta, przy czym niewyrażenie przez Klienta woli zawarcia umowy uniemożliwia Rejestrację i założenie Konta Klienta;

e)

Klient powinien wyrazić zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych zawartych w formularzu rejestracyjnym w celu realizacji usług na podstawie umów zawartych zgodnie z Regulaminem, przy czym Klientowi przysługuje prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania.

4.

Przesłanie wypełnionego formularza rejestracyjnego jest równoznaczne z:

a)

przyjęciem do wiadomości i akceptacją przez Klienta postanowień Regulaminu;

b)

upoważnieniem Sprzedawcy do przetwarzania danych osobowych Klienta zawartych w formularzu rejestracyjnym w celu świadczenia usługi prowadzenia Konta Klienta i wyrażeniem zgody na przekazywanie przez Sprzedawcę na adres poczty elektronicznej podany przez Klienta podczas Rejestracji, informacji związanych z obsługą techniczną Konta Klienta.

5.

W trakcie Rejestracji Klient może wyrazić zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych w celach marketingowych. W takim przypadku Sprzedawca wyraźnie informuje o celu zbierania danych osobowych Klienta, a także o znanych Sprzedawcy lub przewidywanych odbiorcach tych danych. Wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych w celach marketingowych uwzględnia, iż:

a)

zgoda jest dobrowolna i może być w każdej chwili cofnięta;

b)

Klientowi, którego dotyczą dane osobowe, przysługuje prawo dostępu do treści oraz poprawiania danych osobowych;

c)

powierzenie Sprzedawcy danych osobowych następuje poprzez zaznaczenie odpowiedniego pola w formularzu rejestracyjnym.

d)

Wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych dla celów marketingowych oznacza w szczególności zgodę na otrzymywanie informacji handlowych od Sprzedawcy lub reklamodawców współpracujących ze Sprzedawcą na adres poczty elektronicznej Klienta, podany w formularzu rejestracyjnym.

6.

Po przesłaniu wypełnionego formularza rejestracyjnego, Klient otrzymuje niezwłocznie, drogą elektroniczną na adres poczty elektronicznej podany w formularzu rejestracyjnym potwierdzenie Rejestracji przez Sprzedawcę. Z

tą chwilą zawarta zostaje umowa oświadczenie drogą elektroniczną usługi prowadzenia Konta Klienta, zaś Klient uzyskuje możliwość dostępu do Konta Klienta i dokonywania zmian podanych podczas rejestracji danych, za wyjątkiem Loginu.

7.

Klient zobowiązany jest dołożyć wszelkich starań w celu zachowania poufności i nieudostępniania osobom trzecim Hasła. W przypadku ujawnienia Hasła i Loginu podmiotom trzecim, Klient powinien niezwłocznie zmienić Hasło, wykorzystując odpowiednie funkcjonalności w ramach Konta Klienta.

 

§5

Zamówienia, płatność i realizacja zamówień

1.

Informacje zawarte w Sklepie nie stanowią oferty Sprzedawcy, w rozumieniu Kodeksu cywilnego, a jedynie zaproszenie Klientów do składania ofert zawarcia Umowy sprzedaży Towarów.

2.

Klient może składać zamówienia w Sklepie przez 7 (siedem) dni w tygodniu i 24 (dwadzieścia cztery) godziny na dobę za pośrednictwem Sklepu.

3.

Rejestracja nie jest konieczna do składania przez Klientów zamówień w Sklepie.

4.

Klient kompletuje zamówienie, wybierając Towar, którym jest zainteresowany, przez wybór polecenia " Dodaj do koszyka" przy danym Towarze znajdującym się w Sklepie. Klient po skompletowaniu całości zamówienia i wskazaniu wKoszykusposobu Dostawy oraz formy płatności, składa zamówienie przez wysłanie formularza zamówienia do Sprzedawcy. Wysłanie formularza następuje przez aktywację odpowiedniego pola w formularzu zamówienia. Każdorazowo przed wysyłką zamówienia do Sprzedawcy podawana jest cena łączna wybranych Towarów oraz łączny koszt wybranego sposobu Dostawy.

5.

Klient ma możliwość złożenia zamówienia w Sklepie przez telefon wykorzystując do tego numer telefoniczny podany przez Sprzedawcę w Sklepie. Klient składa zamówienie przez telefon podając Sprzedawcy w szczególności nazwę Towaru spośród Towarów znajdujących się w Sklepie oraz jego ilość. Następnie, po skompletowaniu całości zamówienia Klient określa sposób Dostawy oraz formę płatności. Każdorazowo podczas składania przez Klienta zamówienia przez telefon Sprzedawca informuje Klienta o cenie łącznej wybranych Towarów oraz łącznym koszcie wybranego sposobu Dostawy. W celu potwierdzenia przyjęcia zamówienia przez Sprzedawcę, Klient zobowiązany jest również do podania aktywnego adresu poczty elektronicznej.

6.

Złożenie zamówienia stanowi złożenie przez Klienta Sprzedawcy oferty zawarcia umowy sprzedaży Towarów będących przedmiotem zamówienia.

7.

Po złożeniu zamówienia, Sprzedawca przesyła na podany przez Klienta adres poczty elektronicznej potwierdzenie przyjęcia zamówienia. Potwierdzenie przyjęcia zamówienia jest oświadczeniem Sprzedawcy o przyjęciu oferty.

8.

Na podstawie złożonego zamówienia, Sprzedawca dokonuje weryfikacji dostępności w Sklepie zamówionego przez Klienta Towaru.

9.

W przypadku braku w Sklepie zamówionego Towaru albo braku możliwości realizacji zamówienia Klienta z innych przyczyn, w tym także, gdy zakup Towarów od dostawców Sprzedawcy nie będzie możliwy w czasie przewidzianym na realizację zamówienia, Sprzedawca poinformuje Klienta drogą elektroniczną lub telefonicznie o powstałych okolicznościach.

10.

Jeśli realizacja zamówienia okaże się niemożliwa Sprzedawca może zaproponować Klientowi:

a)

anulowanie całości zamówienia (wybór tej opcji przez Klienta zwalnia Sprzedawcę z obowiązku realizacji zamówienia);

b)

anulowanie zamówienia w części, w której jego realizacja nie jest możliwa w racjonalnym terminie (wybór tej opcji przez Klienta zwalnia Sprzedawcę z realizacji zamówienia w zakresie, w jakim nie jest ona możliwa);

c)

podział zamówienia oraz określenie terminu realizacji zamówienia w części, której realizacja pierwotnie nie jest możliwa (wybór tej opcji przez Klienta powoduje, że Dostawa dokonana zostanie w odrębnych przesyłkach.

11.

W przypadku pozytywnej weryfikacji dostępności Towaru, Klient otrzymuje od Sprzedawcy, na adres poczty elektronicznej, informację oprzyjęciu przez niego zamówienia do realizacji.

12.

Ceny w Sklepie zamieszczone przy danym Towarze:

a)

stanowią ceny brutto (z podatkiem VAT) i określone są w złotych polskich;

b)

nie zawierają informacji odnośnie kosztów Dostawy, o których Klient będzie poinformowany przy wyborze sposobu Dostawy;

c)

nie zawierają informacji na temat ewentualnych opłat celnych, jeżeli adres dostawy jest poza terytorium Polski.

13.

Ostateczną ceną wiążącą strony Umowy sprzedaży jest cena Towaru zawarta w Sklepie w momencie składania zamówienia przez Klienta.

14.

Informacja na temat całkowitej wartości zamówienia określona jest każdorazowo w Koszyku, po dokonaniu przez Klienta wyboru formy Dostawy oraz określeniu formy płatności.

15.

Klient może wybrać następujące formy płatności za zamówione Towary:

a)

przelew bankowy na rachunek bankowy Sprzedawcy o numerze 66 1090 1548 0000 0001 2968 0827, prowadzony w BANK SANTANDER. W tym przypadku realizacja zamówienia rozpoczęta zostanie po zakończeniu przez Klienta procesu składania zamówienia w Sklepie, zaś wysyłka dokonana zostanie po wpłynięciu środków na rachunek bankowy Sprzedawcy);

b)

gotówką za pobraniem - płatność dla Dostawcy przy dokonywaniu Dostawy (w tym przypadku realizacja zamówienia i jego wysyłka zostanie rozpoczęta po zakończeniu przez Klienta procesu składania zamówienia w Sklepie);

c)

przelew bankowy poprzez zewnętrzny system Płatności IAI S.A., obsługiwany przez firmę IAI Spółka Akcyjna z siedzibą przy Al. Piastów 30 w Szczecinie (71-064). W tym przypadku realizacja zamówienia rozpoczęta zostanie po zakończeniu przez Klienta procesu składania zamówienia w Sklepie oraz po otrzymaniu przez Sprzedawcę  z systemu Płatności IAI S.A.informacji o pozytywnym zakończeniu przeprowadzonej płatności);

d)

przelew bankowy poprzez zewnętrzny system płatności Dotpay, obsługiwany przez firmę Dotpay S.A. Z siedzibą przy ul. Wielickiej 72 w Krakowie (30-552). W tym przypadku realizacja zamówienia rozpoczęta zostanie po zakończeniu przez Klienta procesu składania zamówienia w Sklepie oraz po otrzymaniu przez Sprzedawcę z systemu Dotpay informacji o pozytywnym zakończeniu przeprowadzonej płatności);

16.

Klient nie ma możliwości zapłaty za część zamówienia z góry, a za część zamówienia przy odbiorze.

17.

W przypadku rezygnacji z całości lub części zamówienia, jeżeli zapłata została dokonana przez Klienta z góry, zwrot odpowiedniej kwoty przez Sprzedawcę nastąpi w terminie 14 (czternastu) dni od dnia dokonania modyfikacji przez Klienta. Zasady zwrotu należności Klientom określono w§7 i§8 poniżej.

18.

Sprzedawca może zamieścić w Sklepie informację o liczbie orientacyjnych Dni Roboczych, potrzebnych do realizacji zamówienia.

19.

Zamówione Towary są dostarczane do Klienta za pośrednictwem Dostawcy na adres wskazany w formularzu zamówienia.

20.

Koszty, czas dostawy Towarów i jej warunki, a także sposoby wysyłki Towarów na wskazany przez Klienta adres znajdują się w Sklepie, pod adresem internetowym http://boadruk.pl/Koszt-i-formy-wysylki-cabout-pol10.html.

21.

W dniu wysłania Towaru do Klienta (jeśli nie wybrano możliwości osobistego odbioru Towaru) przekazywana jest na adres poczty elektronicznej Klienta informacja potwierdzająca nadanie przesyłki przez Sprzedawcę.

22.

Klient powinien zbadać doręczoną przesyłkę w czasie iw sposób przyjęty przy przesyłkach danego rodzaju, w obecności pracownika Dostawcy.

23.

Klient ma prawo żądać od pracownika Dostawcy spisania właściwego protokołu w razie stwierdzenia ubytku lub uszkodzenia przesyłki.

24.

Sprzedawca dołącza do przesyłki będącej przedmiotem Dostawy, zgodnie z wolą Klienta, paragon obejmujący dostarczane Towary, będący dowodem zakupu.

25.

W przypadku nieobecności Klienta pod wskazanym przez niego adresem, podanym przy składaniu zamówienia jako adres Dostawy, pracownik Dostawcy pozostawi awizo. W przypadku zwrotnego odesłania zamówionego Towaru do Sklepu przez Dostawcę, Sprzedawca skontaktuje się z Klientem drogą elektroniczną lub telefonicznie, ustalając ponownie z Klientem termin i koszt Dostawy.

 

§6

Reklamacje i gwarancje

1.

Sprzedawca odpowiada za niezgodność Towaru z umową w przypadku jej stwierdzenia przez Klienta będącego Konsumentem przed upływem 2 lat od dnia Dostawy. Klient obowiązany jest do zawiadomienia Sprzedawcy o stwierdzonej niezgodności Towaru z umową w ciągu 2 miesięcy od dnia stwierdzenia takiej niezgodności.

2.

Sprzedawca wciągu 14 (czternastu) dni ustosunkuje się do reklamacji Towaru zgłoszonej przez Klienta i powiadomi go o sposobie dalszego postępowania.

3.

Celem rozpatrzenia reklamacji Towaru, Klient powinien przesłać lub dostarczyć reklamowany Towar wraz z, jeśli to możliwe, dowodem zakupu. Reklamowany Towar należy dostarczyć lub przesłać na adres:

BOA DRUK,

ul. Mylna 35J,

66-620 Gubin (Polska).

4.

Sprzedawca zwraca Klientowi udokumentowane koszty przesyłki.

5.

W przypadku rozpatrzenia reklamacji na korzyść Klienta, Sprzedawca naprawi albo wymieni Klientowi reklamowany produkt na pełnowartościowy. Jeśli wymiana albo naprawa narażałaby Klienta na znaczne niedogodności Sprzedawca, zgodnie z żądaniem Klienta, obniży cenę albo zwróci na skutek odstąpienia przez Klienta od umowy pełną należność za reklamowany produkt wciągu 14 (czternastu) dni. W przypadku odstąpienia od umowy strony zwracają sobie to, co wzajemnie sobie świadczyły.

6.

Towary sprzedawane przez Sprzedawcę są objęte gwarancją udzieloną przez Sprzedawcę.

7.

Klient może reklamować produkt posiadający wady:

a)

korzystając z uprawnień wynikających z udzielonej gwarancji.

W takich okolicznościach Klient obowiązany jest dokonać reklamacji bezpośrednio do gwaranta, Sprzedawca jest tylko pośrednikiem przekazującym złożoną reklamację. Klient według swego wyboru może zgłosić się bezpośrednio do Sprzedawcy

b)

korzystając z uprawnień przysługujących Klientowi wobec Sprzedawcy w związku z niezgodnością Towaru z umową.

8.

Klient może zgłosić Sprzedawcy reklamację w związku z korzystaniem z usług nieodpłatnych świadczonych drogą elektroniczną przez Sprzedawcę. Reklamacja może być złożona w formie elektronicznej lub pisemnej i przesłana na adres elektroniczny Sprzedawcy. W zgłoszeniu reklamacyjnym Klient winien zawrzeć swoje dane kontaktowe oraz opis zaistniałego problemu. Sprzedawca niezwłocznie, lecz nie później niż w terminie 14 (czternastu) dni rozpatruje reklamacje i udziela odpowiedzi na adres poczty elektronicznej Klienta, podany w zgłoszeniu reklamacji.

 

§7

Odstąpienie od Umowy sprzedaży

1.

Klient będący Konsumentem może odstąpić od Umowy sprzedaży bez podania przyczyn, składając stosowne oświadczenie na piśmie w terminie 14 (czternastu) dni od dnia Dostawy. Do zachowania tego terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem. Wzór oświadczenia o odstąpieniu od Umowy sprzedaży zamieszczony jest przez Sprzedawcę w Sklepie.

2.

Towary, które mogą zostać zwrócone to wszystkie prezentowane w Sklepie, oprócz tych wykonanych na zamówienie Klienta przez Sprzedawcę. Za Towary wykonane przez Sprzedawcę na zamówienie Klienta uważa się takie, które nie występowały w ofercie Sklepu w momencie zamówienia lecz powstały z materiałów (np. zdjęć) przesłanych Sprzedawcy w celu wykonania indywidualnego Towaru, niedostępnego w sprzedaży dla innych użytkowników czy Klientów Sklepu w momencie zamawiania.

3.

W razie skutecznego odstąpienia od Umowy sprzedaży umowa jest uważana za niezawartą.

4.

Klient zobowiązany jest do zwrotu zakupionego Towaru, niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 (czternastu) dni.

5.

Towar powinien zostać zwrócony w stanie niezmienionym, chyba że zmiana była konieczna w granicach zwykłego za rządu. Zwrotu można dokonać na adres:

BOA DRUK

ul. Mylna 35J

66-620 Gubin(POLSKA)

 

§8

Zwrot należności

1.

Sprzedawca dokonuje zwrotu Klientom należności wciągu 14 (czternastu) dni w przypadku:

a)

rezygnacji przez Klienta z zamówienia lub z części zamówienia opłaconego z góry przed jego realizacją (w takim przypadku zwrotowi podlega odpowiednia część ceny);

b)

odstąpienia od Umowy sprzedaży przez Klienta będącego Konsumentem zgodnie z §7 Regulaminu;

c)

obniżenia ceny lub odstąpienia od Umowy sprzedaży w przypadku uznania reklamacji zgodnie z §6 Regulaminu.

2.

Sposób zwrotu należności uzależniony jest od formy pierwotnej zapłaty na rzecz Sprzedawcy:

a)

w przypadku zapłaty „z góry” przelewem, Sprzedawca dokonuje zwrotu należności na rachunek bankowy Klienta lub za pośrednictwem przekazu pocztowego, po uprzednim ustaleniu z Klientem wybranej przezeń formy zwrotu oraz wezwaniu Klienta do przedstawienia danych wymaganych do przelewu bankowego lub przekazu pocztowego.

b)

w przypadku zapłaty „za pobraniem” lub przy „odbiorze osobistym”, Sprzedawca dokonuje zwrotu na rachunek bankowy Klienta lub za pośrednictwem przekazu pocztowego, po uprzednim ustaleniu z Klientem wybranej przezeń formy zwrotu oraz wezwaniu Klienta do przedstawienia danych wymaganych do przelewu bankowego lub przekazu pocztowego.

c)

w przypadku zapłaty „z góry” z wykorzystaniem systemu płatności elektronicznych Dotpay lub Płatności IAI S.A., Sprzedawca dokonuje zwrotu należności na rachunek bankowy Klienta, po uprzednim wezwaniu Klienta do przedstawienia danych wymaganych do przelewu bankowego.

3.

Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za brak zwrotu należności lub opóźnienie takiego zwrotu, jeżeli pomimo skierowania do Klienta na podany przez niego adres poczty elektronicznej wezwania, Klient nie przekaże Sprzedawcy wymaganych danych lub gdy odpowiedź na wezwanie będzie niekompletna i uniemożliwi skuteczne dokonanie zwrotu. Sprzedawca wolny jest od odpowiedzialności, także gdy zwrotu nie dokonano lub dokonano z opóźnieniem wskutek przekazania przez Klienta błędnych danych wymaganych do przelewu bankowego lub przekazu pocztowego. Zwrot należności dokonany zostanie w takim przypadku, niezwłocznie po uzyskaniu ww. danych od Klienta.

 

 

§9

Usługi nieodpłatne

1.

Sprzedawca świadczy na rzecz Klientów, drogą elektroniczną usługi nieodpłatne:

a)

Prowadzenie Konta Klienta;

b)

Wysłania zapytania o Towar do Sprzedawcy;

2.

Usługi wskazane w§9 ust. 1 powyżej świadczone są 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu.

3.

Sprzedawca zastrzega sobie możliwość wyboru i zmiany rodzaju, form, czasu oraz sposobu udzielania dostępu do wybranych wymienionych usług, o czym poinformuje Klientów w sposób właściwy dla zmiany Regulaminu.

4.

Usługa Prowadzenie Konta Klienta, dostępna jest po dokonaniu Rejestracji, na zasadach opisanych §4 Regulaminu.

5.

Usługa wysłania zapytania o Towar do Sprzedawcy, polega na wysłaniu za pomocą formularza umieszczonego w Sklepie wiadomości do Sprzedawcy.

6.

Rezygnacja z usługi nieodpłatnej Wysyłania zapytania o Towar do Sprzedawcy, możliwa jest w każdej chwili i polega na zaprzestaniu Wysyłania zapytań do Sprzedawcy.

7.

Klient, który dokonał Rejestracji może zgłosić Sprzedawcy żądanie usunięcia Konta Klienta, przy czym w

przypadku zgłoszenia żądania usunięcia Konta Klienta przez Sprzedawcę, może ono zostać usunięte do 14 (czternastu) dni od zgłoszenia żądania.

8.

Sprzedawca jest uprawniony do zablokowania dostępu do Konta Klienta i usług nieodpłatnych, w przypadku działania przez Klienta na szkodę Sprzedawcy lub innych Klientów, naruszenia przez Klienta przepisów prawa lub postanowień Regulaminu, a także, gdy zablokowanie dostępu do Konta Klienta i usług nieodpłatnych jest uzasadnione względami bezpieczeństwa – w szczególności: przełamywaniem przez Klienta zabezpieczeń Sklepu lub innymi działaniami hakerskimi. Zablokowanie dostępu do Konta Klienta i usług nieodpłatnych z wymienionych przyczyn trwa przez okres niezbędny do rozwiązania kwestii stanowiącej podstawę zablokowania dostępu do Konta Klienta i usług nieodpłatnych. Sprzedawca zawiadamia Klienta o zablokowaniu dostępu do Konta Klienta i usług nieodpłatnych drogą elektroniczną na adres podany przez Klienta w formularzu rejestracyjnym.

9.

Celem rezygnacji z otrzymywania informacji marketingowych, Klient powinien poinformować o takim żądaniu Sprzedawcę.

 

§10

Odpowiedzialność

1.

Sprzedawca ponosi odpowiedzialność z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania umowy, lecz w przypadku umów zawieranych z Klientami będącymi Przedsiębiorcami Sprzedawca ponosi odpowiedzialność tylko w przypadku umyślnego wyrządzenia szkody i w granicach rzeczywiście poniesionych strat przez Klienta będącego Przedsiębiorcą.

2.

Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za niewykonanie lub nienależyte wykonywanie usług świadczonych drogą elektroniczną, jeżeli jest to spowodowane przez osoby trzecie (w szczególności operatorów telekomunikacyjnych, dostawców łączy telekomunikacyjnych i energii elektrycznej). Sprzedawca ponosi jednak odpowiedzialność za działania lub zaniechania osób, z których pomocą wykonuje usługi świadczone drogą elektroniczną, jak również osób, którym wykonanie tych usług powierza jak za własne działanie lub zaniechanie.

3.

Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za niemożliwość lub utrudnienia w korzystaniu ze Sklepu, wynikające z przyczyn leżących po stronie Klienta, w szczególności za utratę przez Klienta lub wejście w posiadanie przez osoby trzecie (niezależnie od sposobu) jego Hasła. Sprzedawca odpowiada jednak, jeśli utrata przez Klienta lub wejście w posiadanie pr

Zaufane Opinie IdoSell
4.67 / 5.00 6 opinii
Zaufane Opinie IdoSell
2024-05-26
Polecam jak najbardziej super obsługa i nadruk dobrej jakosci
2021-06-30
polecam, wszystko sprawnie poszło
pixel